KLAUZULA INFORMACYJNA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniach 1-5.05.2024 firma będzie nieczynna.

zgodnie z art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem Państwa danych osobowych jest

SPINEL HYDRAULIKA PNEUMATYKA S.C.
z siedzibą w PRZYWORACH ul. Wiejska 8, 46-050 Tarnów Opolski

kontakt: biuro@spinel.pl, tel. 77 464 33 44

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane w wyniku dobrowolnego przekazania: adres siedziby, imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.

Cel gromadzenia danych:
– Dane osobowe posłużą do realizacji transakcji sprzedaży i współpracy, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami. art. 6 ust.1 lit. b RODO
– Realizacji obowiązków SPINEL HYDRAULIKA PNEUMATYKA S.C. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych. ust.1 lit. f) RODO.

Czas przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy handlowej z Państwem, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących SPINEL HYDRAULIKA PNEUMATYKA S.C. i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

Przekazywanie danych:
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową lub dochodzeniem roszczeń, a także firmy kurierskie i pocztowe, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu towarów, banki.

Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firm

Baer Cargolift
Dhollandia
Dautel