Jak wygląda rejestracja urządzenia w UDT

W dniu 22.01.2024 firma będzie nieczynna (za 06.01).
← Wróć do bazy wiedzy

Zajmując się od lat urządzeniami transportu bliskiego przygotowujemy je dla naszych klientów do badań  UDT zarówno do pierwszych rejestracji (urządzeń nowych i używanych w tym sprowadzonych z zagranicy) jak i przerejestrowań z innych oddziałów oraz badań doraźnych.

Oferujemy również przeprowadzenie odbiorów na terenie naszej firmy i w razie potrzeby zastępujemy użytkownika podczas ich trwania. Przygotowujemy wszelką potrzebną dokumentację.

Poniżej podajemy informacje potrzebne do samodzielnego zarejestrowania urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

WNIOSEK

W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do właściwego Oddziału UDT wniosek (CZYTELNIE PODPISANY) o przeprowadzenie badania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu
lub
złożyć wniosek z dokumentacją elektronicznie przez portal eUDT
(skraca to znacząco czas oczekiwania na przyjazd inspektora)

wniosek do pobrania

Do wniosku papierowego należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Wymagania co do dokumentacji dla poszczególnych urządzeń (do pobrania ze strony UDT)

1. ŻURAW         2. PODEST ZAŁADOWCZY         3. HAKOWIEC, BRAMOWIEC

W przypadku rejestrowania urządzenia używanego dodatkowo trzeba załączyć dokumentację stopnia wykorzystania resursu.

WERYFIKACJA

Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków, Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego.

W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.

BADANIE ODBIORCZE

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
– sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów
– identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie
– sprawdza zgodność wyposażenia urządzenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia
– przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego

Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksploatacji
– przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do  stwierdzenia, że ruchy robocze urządzenia, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo
– przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych

Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji.
Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń.
Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:
– niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
– niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
– przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

Celem badania jest potwierdzenie,że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności :
1. przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne lub osoby pisemnie upoważnionej do odbioru decyzji
2. uprawnionego konserwatora.
3. uprawnionego operatora ( za wyjątkiem wind samochodowych)
W przypadku badań urządzeń transportu bliskiego, obecność konserwatora przy badaniu wymagana jest przepisami prawa. Zgodnie z § 20 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, „Badanie UTB przeprowadzane u eksploatującego powinno być wykonywane w obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB.

DECYZJA

W przypadku pozytywnego wyniku badań inspektor UDT wystawi protokół z badania oraz wyda decyzję zezwalającą na eksploatację.

Opłaty za odbiór

Drogą pocztową, użytkownik otrzyma rachunek za wykonane badanie, uwzględniający ew. koszty dojazdu inspektora do urządzenia.

Zobacz też: Ile kosztuje odbiór UDT?

Księga rewizyjna UDT

Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego terenowo oddziału UDT. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia – sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony.
(zwykle w ciągu kilku miesięcy księga rewizyjna jest dostarczana pocztą)

UWAGA – ważne!

Użytkownik musi wozić ze sobą w samochodzie: pozytywną decyzję i protokół z wykonania czynności dozoru technicznego (dokumenty te poświadczają sprawność urządzenia podobnie jak dowód rejestracyjny pojazdu).
„Nalepka UDT koloru zielonego” umieszczona na urządzeniu wskazuje, że urządzenie jest pod dozorem technicznym, nie zezwala „automatycznie” na jego eksploatację,  jedynie przypomina o terminie kolejnego przeglądu UDT.

Jeśli ne chcesz się tym zajmować zrobimy to za Ciebie.
tel. 77 464 33 44
biuro@spinel.pl

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firm

Baer Cargolift
Dhollandia
Dautel